دستفروش هاي مترو


بلاخره بساط دست فررش هاي مترو را جمع كردند و با اين كار معيشت را براي يك عده اي سخت تر كردند  

سامان دهي در كشور ما يعني يك عده ماموريت بگيرند با زور وكتك بگير و ببند و حركات هجومي يك به اصطلاح خودشون مشكلي را حل كنند از ياد نبريم .  دستفروشي در مترو نتيجه  درصد بالاي بيكاري در جامعه است.

دستفروشي زنان در يك محيط زنانه در مترو يم سري امنيت هاي شغلي را براي زنان ايجاد ميكرد كه در محيط هاي بيرون امكان ايجاد و تضمين ان نيست

شايد  دستفروشي در مترو هم ميشد يكي از جلوه هاي مملكت ما براي جلب توريست! به هر پديده اي از جهات مختلف مي شود نگاه كرد .

دستاويز جمع اوري دست  فروشان مترو ادعاي مافيايي بودن و كاناليزه بودن دست فروشان مترو بود يعني شخص يا اشخاصي جنس دست دستفروشان ميدادند براي فروش و سود خود را ميبردند يعني با سرمايه خود براي  عده اي كار فراهم كرده بودند كه اگر از طريق قانوني انجام ميشد كار افريني نام مي گرفت. و سامان دهي اين بار ميتوانست طريق ديگري داشته باشد . يعني به جاي بگير وببند شركت يا ارگاني سرمايه اي براي فراهم اوردن اجناس فراهم ميكرد واين فررشندگان كه نوعا خانم هم هستند پورسانتي يا ماهيانه بي هيچ پيش شرطي ( تحصيلات، سن ،مليت ، سرمايه) استخدام ميكرد .

يا ريس اين شبكه مخوف مافيايي دستفروشان را وادار به ثبت شركت  ميكرد و داستان از مافيايي بودن بيرون ميامد 

 هيچ دستفروشي  از كار در مترو ثروتمند نشده است فقط مشكل اين  است چون روي اين كار ماليات پرداخت نميشود  غير قانوني محسوب ميشود كه البته اگر ماليات هاي قانوني به ان اضافه شود قيمت اجناس بيشتر ميشود و قطعا فروش هم پايين ميايد 

اي كاش سامان دهي  به جاي بگير و ببند در اين يك مورد راه حلي مهر اميز و منطقي بود و عده اي بيكار نميشدند 

دستفروش مترو قطعا جيب بر نيست براي جيب بري بايد باري سبك و امكان فرار وجود داشته باشد و كسي كه   زحمت كار در مترو را بر خود هموار ميكند خود را شرافتمند تر از ان ميبيند كه به جيب بري و دزدي   گدايي روسپيگري روي بياورد. 

Advertisements