اعترافش كمي مشكل است اما


اعترافش مشكل است . اما به اين سن رسيده ام و نميدانم با ادم هاي بيشعور ؟ بي ادب نفهم چي كار كنم . سكوت كنم و كلاس خودم را با سر به سرشان گذاشتن پايين نيارم؟ نديده بگيرمشان تا با همه جهلشان دوباره رفتار هاي زشتشان را تكرار كنند ؟ 

يك جواب دندان شكن كه خوب هم بلدم بدهم بشينن سر جاشون اقلا دلم خنك شه؟ 

ميگن ادم خشمگين ادم ترسيده است  شما همان رفتاري را داشته باشيد كه با يك ادم ترسيده داريد

نوشته اند بحث كردن با ادم احمق شما را در حد ان ادم پايين مياورد 

راستش  را بگويم دلم يك جر وبحث اساسي ميخواهد دلم خنك شود 

هرچند نه ان ادم درست ميشود نه اتفاق خاصي مي افتد 

من هم خر ادم كن محله نيستم 

يك دوستي دارم كه متاسفانه در زندگي قبليش گوسفند بوده فكر كنم

البته ميمون چون كارش تقليد است هرچند ميمون يك كم هوش دارد 
خلاصه ماندم سرگردان اما يك روز بلاخره ميرسد 

Advertisements