بازي


بازي دوست دارم اما مجازيش اش را 

كندي كراش و پركر انلاين بازي ميكنم . تو پوكر بلوف ميزنم همبازي هاي مجازيم را به بازي ميگيرم انها همبازي هستند و مسلط به حقه هاي پوكر

يك بازيهايي هم هست بازي مرد و زن  قهراشتي شوخيهاي رابطه  و سكس . اينها بازي رابطه هستند.كاربردشان همانجاست بازي قهر و اشتي بازي دلبري خيلي هم خوب سر جاش 

اما هر بازي اي سر جاي خودش باشد همانطور كه سكس خارج از رابطه شدني نيست تجاوز است همانطور هم ناز كردن قهر و اشتي بازي ناز كردن در معاشرت دو همجنس جايي ندارد 

كدام زني در دوستي  با زني ديگر حوصله بازي قهر و اشتي بازي نازك كردن و ناز خريدن دارد 

من كه ندارم ؟  بي حوصله بودنم بي حرصله گي است  سر دردم حكما سر درد است ناراحت شدنم ناراحت شدن است و بهبازي گرفته شوم  بهم بر ميخورد جمع ميشوم مچتله حتي

رفتارمان  با ادم درون رابطه با ادم هاي ديگر بايدفرق داشته باشد  توقع نداريد كه ديگران با ناز و ادهايي كه شما براي ادم رابطه تان داريد كنار بيايند  و بپذيرند  

هر بازي اي در جاي خودش شيرين است 

Advertisements