از نا نوشته ها


١- خارخاسك هفت دنده دفتر خاطرات بچگي اش را تو وبلاگش باز نويسي ميكند 

هرچند خنده دار است اما حس خوبي ندارم از خواندنش انگار يواشكي ميخوانم 

حس ميكنم ان دختر نوجوان كه حالا زن بالغ و موفقي است به سخره گرفته شده

٣-گاهي هم جواب هاي دندان شكني دارم 

اما ميدانم هرجايي جاي گفتن /نوشتن نيست!

ادم ها به زودي به همه خودشان را نشان ميدهند و به همان نسبت ارزش؟ اعتبار؟ احترام؟ كسب ميكنند 

٣- اين يكي از يك دوست روس است و راست هم هست

زنان فرشتگاني زيبا رو و زيركند 

در بهشت هر زني جهنمي هستكه روحت را به اتش ميكشد

با اينحال 

اگر قرار است عمرت دو روز باشدبگذار كه در دستان هوس الود زني باشد 

كه زندگي را همانطور كه هست عرضه ميكند

عشق و ناكامي با هم و اين يعني تمامي زندگي 

Advertisements