افتخارات كثيف


حتما شما هم داستان اون پسري را شنيدين ،كه با زنها و دختر هاي زيادي عكس گرفته و تو تلگرام گذاشته پليس فتا هم دستگيرش كرده 

بدترين قسمت اين داستان نه بخش شدن عكس هاي دختر هاست نه بازداشت اين اقا هرجاي دنيا اين كار را ميكرد مجازات  ميشد بحث حريم خصوصي در دنيا بسيار حساس و مهم است. 

موضوعي كه اين وسط تاسف اور است تفاخر اين اقا به هرز بودن است .  

هرز بودن يك صفت زشت است كه در جامعه ما براي مرد ها عادي  شده . وقتي مبحث تعدد زوجات در مجلس مطرح ميشود هرز بودن براي مردها امتياز و تفاخر و بسيار معقولانه و شرعي مطرح ميشود .

اين بي اخلاقي ها و فخر فروختن براي تعداد زنهاي در معاشرت پس لرزه همان اخلاقيات است. 

جاي ارزش و ضد ارزش كه عوض شود پي امد هاي  ضد اخلاقي خواه ناخواه جامعه را  درگير خواهد كرد. 

Advertisements