زامبي ويرگول ويرگول ويرگول 


  جماعت روشنفكر خارج نشين گاهي لطف ميكنند و از سر سيري اينچنين نقدي مينويسند حاوي مطالبي صحيح و نتيجه گيري هاي بي رحمانه  هجوي حاوي مغلطه

اما كسي كه ايران نيست حق قضاوت در مورد ايران نشينان را    ندارد سر سيري روي بغض دم بريود شايد در يك حلقه تنگ قضاوت كردن روي مردم معني نگاه احمدي نژادي و طرفدارانش را تداعي ميكند

اينكه مردم ما فاقد حس همدري هستند  كمي درست است اما  بايد فشار هاي جامعه را در نظر داشت .پروسه اي كه اين اخلاق را در جامعه ساخته البته عمومي هم نيست .   اينجا خانم با هجوم عقايدي رو به رو شده كه بر خلاف نظر تيشان بوده و بي راهه رفته به جاي استدلال براي حقانيت نظر خودش به بد وبيراه گفتن و انگ زدن برداخته مثل  طرفداران  احمدي نژاد چون چيزي براي دفاع از عقيده شان نداشتند به انگ زدن متوسل ميشدند 

اين خانم دقيقا در كلمات ميان ويرگول  برداشت شخصي خودش از خودش را بيان كرده و با منتسب كردن ان به ديگران خشمش را خالي كرده.

سوال اينكه دوست محترم شما در ريزومه زندگيت كدام افتخار واقعي را داري ؟  طبل توخالي بلند صدا ميكند

Advertisements