اين روزها و ادبيات فارسي 


بعد يك دفعه يكي اجازه گرفت برام داستان بفرسته بخونم نظر بدم بعد همه ضمايرش را منفصل تايپ كرده بود مثلا خانه امان خانه اشان در اين حد ادعا هم در حد احمد محمود 

يك اقاي بود رنج روزهاي پريود يك دختر را نوشته بود من هم چي بنويسم؟ نوشتم فك كنم املاي ضماير غلط باشد ميخواي يك سرچ بكن

ايميل داد كه ميدانستم در تخصصت نيست ضمايرم كاملا درسته 

جواب دادم من دستور زبان زياد بلد نيستم حتما اشتباه كردم ولي الان ياد گرفتم

Advertisements