تجسم كنيد 


شهرداري منطقه يازده تصميم داره براي مبارزه با ايدز! مبارزه همگاني با ايذر البته در خيابانهاي مركزي شهر  اقداماتي انجام دهد. 

فكر كنيد شهر داري كاندوم و سرنگ مجاني پخش كنه.مثلا ساعت نه شبزنگ بزنن كاندوم استفاده شده را  پس بگيرن كاندوم نو بدن! 

Advertisements