اعتراض ممنوع 


  در فرانسه به دليل حمله داعش شرايط اضطراي اعلام شده يعني مثل زمان تسلط گشتاپو پليس ميتواند به منازل وارد شود و به جستجو بپردازد يا مردم را درخيابان توقيف كند  كه اين از بين رفتن ازادي هاي شخصي از بزرگترين دستاورد هاي داعش است خودش كه نه اما سيستمش به اورپا حاكم  شد. 

تجمع هم براي مردم ممنوع است و مردم پاريس براي اعتراض به يك نشست بين المللي در پاريس كفش هايشان را گذاشتند و پابرهنه به منزل برگشتند 

تجمع به خاطر اعتراض به اجلاس تغييرات اقليمي بود 

Advertisements