شهر رويش هندسي سيمان و سنگ


 شهر از مدتها پيش ،از يك روز در سالهاي گذشته طغيان كرده . انگار كه انساني بعضش را فرو خورده باشد تبديلبه كينه تبديل به عقده كرده باشد. 

ما ادم هاي اين شهر كينه هاي فرو خورده اي هستيم، لبخند فراموش كرده ،عصباني ،كه منتظريم انتقام تمام مصيبتهاي زندگي رااز ديگر مردم شهر بگيريم  نشده اينروز ها بيرون برم و موج منفي همشهريان عصبي دامنگيرم نشود اي واي اگراجازه ندهي نوبتت را بگيرند  روابط اجتماعي بلد نيستي! روابط اجتماعي يعني با سر و دست ديگران را عقب بزني وخودترا جلو بكشي ! واي به روزگاري كه از نان ميوهويا قيمت وكيفيت چيزي انتقادكني.

امروز نشسته بودم كنار حوض توخيابان  يك پسر جواني امدكه چرا اينجانشستي چرا سيگاردستت است؟

مسلما جواب من به تو مربوط نيست بود كه البته گفتم به خودم مربوطه

يعني مردم اينقدر گشت ارشاد شده اند  

شهراشوب است اشوب از بد فهمي هاي ما قصددرست شدن هم نداريم 

Advertisements