٢٥ نوامبر روز نه به خشونت برعليه زنان


در يك سيستم جهاني كه مردان قانون  مينويسند و اداره جامعه با انهاست در جاي جاي دنياخواسته و ناخواسته خشونت بر عليه زنان اعمال ميشود.خشونت به دليل جنسيت كه ميتواند از دنياي مد سرچشمه بگيرد يا از جوكهاي در مورد خنگي زنان كه اين روزها در شبكه هاي اجتماعي رايج است تا قوانيني كه زنها به خاطر جنسيتشان مجبور به رعايت انها هستند   تا خشونت هاي فيزيكي و جنسي 

در باب اين معقوله سالهاست كه قلم فرسايي ميشود  نقشي هم هر سال مينويسد

اميد وارم از خودمان شروع كنيم و با قدم هاي كوتاه و زنانه به انچه حق انساني مان است برسيم 

حد اقل امروز كه دوستت راديدي خانم محترم اقاي عزيز  در موود ظاهرش نظر كار شناسي صادر نكن از يك روز در سال شروع كن  بياموزي و ياد بدهي ادم ها را از روي ظاهرشان نبايد قضاوت كرد  

Advertisements