تاريخ


اين روز ها تاريخ تند تند رقم ميخورد گاهي داعش در پاريس گاهي هم سهوا در مرز تركيه و سوريه

زير پوست دنيا جرياني در حال حركت است  تغييرات  در انجام هستند همه چيز تغيير ميكند غيراز سر نوشت محتوم بشر و غير از ميل بي پايان انسان به قدرت و جنگ 

Advertisements