يعني كه ريس جمهور هم طرازش نيست رهبر را ملاقات كرده  


Advertisements