وقت سهم خواهي زنان نيست


اينكه زمان مناسب براي سهم خواهي زنان كي هست را طالع بينان و اختر شناسان بايد تعيين كنند  . وقتش البته الان نيست چون داعش حركات تروريستي در فرانسه انجام دادهً و بهتر  است كه زنان ايراني حرفي از اينكه  لازم است چهره مجلس زنانه شود نزنند محض همدردي با پناهندگان اواره و خانواده هاي عزا دار فرانسه و اندوه لبنان و غيره  خوب يك كم سكوت كنيد  زن   عفيف حرف نميزنه كلا

Advertisements