بانيان وحشت داعش 


شايد هم مصاحبه هيلاري كيلينتون در باره داعش را ديده باشيد 

ميفرمايند: پرزيدنت ريگان در زمان  جنگ سرد براي كوتاه كردن دست شوروي، از افغانستان به تقويت  وهابي ها پرداخت ودر واقع نطغه اي شد براي تشكيل طالبان و بعد داعش و گروه هاي مذهبي كه هم با شيعه دشمن بودند(ايران) هم با شوروي  اين تروريسيمي كه امروزه با ان روبرو هستيم نتيجه همان تلاشهاست 

داعش كه گريبان اورپا را گرفت ،شوكي بود كه وادارشان كند خطرداعش را باور كنند شايد كه از تز (بگذارمسلمانها بزنند تو سر كله همديگر  )كوتاه بيايند  سياست كجدارمريز با داعش را عوض كنند 

Advertisements