سرزمين من 


ما ايراني ها در همه جاي دنيا به دو گروه تقسيم ميشيم 

طرفداران سامسونگ و طرفداران ايفون

طرفدران جانباختگان باريس طرفداران شهداي سوريه

موافقان اصلاح طلب ها مخالفان اصلاح طلبان

طرفداران استقلال طرفداران پرسپولي

طرفداران تعصب قوميتي مخالفان قوميت بازي

طرفداران فمينيست ها مخالفان فمينيست ها

طرفداران رنگ سياه طرفدارن رنگ سفيد

وهميشه مشغول ملامت هم  و همه هم حق به جانب 
يك جوري هم از خودمان انتقاد ميكنيم كه وقتي كسي ميگه  اين ايراني ها انگار ايراني بودن فحش خواهر مادره

Advertisements