داعش 


خوب داعش يكي از مقصد هاش
را بعد فرانسه روسيه و ايران والبته واشنگتن اعلام كرده دور هم نيست خوب من ترجيح ميدم از كشته شدگان باشم تا از بازماندگان . 

بعدش عكس هاي پروفايلتون را نقاشي كنيد وگرنه مديونيد از اون دنيا و اينا و ماهيتابه رووغن داغ و اعضاي عزيز تان. ديگه

Advertisements