تجسم كنيد 


شهرداري منطقه يازده تصميم داره براي مبارزه با ايدز! مبارزه همگاني با ايذر البته در خيابانهاي مركزي شهر  اقداماتي انجام دهد. 

فكر كنيد شهر داري كاندوم و سرنگ مجاني پخش كنه.مثلا ساعت نه شبزنگ بزنن كاندوم استفاده شده را  پس بگيرن كاندوم نو بدن! 

Advertisements

اعتراض ممنوع 


  در فرانسه به دليل حمله داعش شرايط اضطراي اعلام شده يعني مثل زمان تسلط گشتاپو پليس ميتواند به منازل وارد شود و به جستجو بپردازد يا مردم را درخيابان توقيف كند  كه اين از بين رفتن ازادي هاي شخصي از بزرگترين دستاورد هاي داعش است خودش كه نه اما سيستمش به اورپا حاكم  شد. 

تجمع هم براي مردم ممنوع است و مردم پاريس براي اعتراض به يك نشست بين المللي در پاريس كفش هايشان را گذاشتند و پابرهنه به منزل برگشتند 

تجمع به خاطر اعتراض به اجلاس تغييرات اقليمي بود 

شهر رويش هندسي سيمان و سنگ


 شهر از مدتها پيش ،از يك روز در سالهاي گذشته طغيان كرده . انگار كه انساني بعضش را فرو خورده باشد تبديلبه كينه تبديل به عقده كرده باشد. 

ما ادم هاي اين شهر كينه هاي فرو خورده اي هستيم، لبخند فراموش كرده ،عصباني ،كه منتظريم انتقام تمام مصيبتهاي زندگي رااز ديگر مردم شهر بگيريم  نشده اينروز ها بيرون برم و موج منفي همشهريان عصبي دامنگيرم نشود اي واي اگراجازه ندهي نوبتت را بگيرند  روابط اجتماعي بلد نيستي! روابط اجتماعي يعني با سر و دست ديگران را عقب بزني وخودترا جلو بكشي ! واي به روزگاري كه از نان ميوهويا قيمت وكيفيت چيزي انتقادكني.

امروز نشسته بودم كنار حوض توخيابان  يك پسر جواني امدكه چرا اينجانشستي چرا سيگاردستت است؟

مسلما جواب من به تو مربوط نيست بود كه البته گفتم به خودم مربوطه

يعني مردم اينقدر گشت ارشاد شده اند  

شهراشوب است اشوب از بد فهمي هاي ما قصددرست شدن هم نداريم 

٢٥ نوامبر روز نه به خشونت برعليه زنان


در يك سيستم جهاني كه مردان قانون  مينويسند و اداره جامعه با انهاست در جاي جاي دنياخواسته و ناخواسته خشونت بر عليه زنان اعمال ميشود.خشونت به دليل جنسيت كه ميتواند از دنياي مد سرچشمه بگيرد يا از جوكهاي در مورد خنگي زنان كه اين روزها در شبكه هاي اجتماعي رايج است تا قوانيني كه زنها به خاطر جنسيتشان مجبور به رعايت انها هستند   تا خشونت هاي فيزيكي و جنسي 

در باب اين معقوله سالهاست كه قلم فرسايي ميشود  نقشي هم هر سال مينويسد

اميد وارم از خودمان شروع كنيم و با قدم هاي كوتاه و زنانه به انچه حق انساني مان است برسيم 

حد اقل امروز كه دوستت راديدي خانم محترم اقاي عزيز  در موود ظاهرش نظر كار شناسي صادر نكن از يك روز در سال شروع كن  بياموزي و ياد بدهي ادم ها را از روي ظاهرشان نبايد قضاوت كرد  

تاريخ


اين روز ها تاريخ تند تند رقم ميخورد گاهي داعش در پاريس گاهي هم سهوا در مرز تركيه و سوريه

زير پوست دنيا جرياني در حال حركت است  تغييرات  در انجام هستند همه چيز تغيير ميكند غيراز سر نوشت محتوم بشر و غير از ميل بي پايان انسان به قدرت و جنگ