هفت خرداد سی می روز جهانی بهداشت قاعدگی (پریود)


طبیعی ترین رفتار زنانه بدن انسان پریود است.وما در پستوی ترس و شرم ،شرمنده از زن بودنمان پنهانش میکنیم. سندروم قبل از پریود احساسات غیر قابل کنترلی را در ما ایجاد میکند که کتمانش میکنیم. حس های بد. اظطراب احساس کلافگی هر ماه چند روز ادم را میان مشتش میگیرد. رفتار های انفجاری که برای ان سرزنش میشویم. برای زن بودنمان سرزنش میشویم. و این عدالت نیست. سالها از ان روز میگذرد. و من شرم ان بیست و چهار ساعت اولین پریودم را هنوز به دوش میکشم. انگار کار بدی کرده بودم یک جرم نابخشودنی. بی حوصله و کسلم. رفتارم سرد است.سعی کردم کسی نفهمد پریودم. هنوز کتمان میکنم. ازم میپرسد:چرا اینقدر بیحوصله؟ زیر لب اهسته میگویم پریودم. سوال میکند چرا نمیگی؟ و تکرار میکند واقعا چرا نمیگی گفتن این یک جمله اینقدر سخت است. هنوز عادت به گفتن این طبیعی ترین رفتار بدنم ندارم. هنوز خیلی سخت است. من زنم متولد یک کشور جهان سومی. همیشه در حال پنهان کردن عادات طبیعی زندگیم . یک انسان نوع دوم. که نوع دوم بودنش را باور ندارم.

Advertisements