اندر نشانه های فمنیستی


دیروز یک مطلب خوندم که نویسنده اش دختر جوانی بود . نوشته بود من فمینیستم برای اینکه (عین متن ) بتوانم بی قضاوت و نگاه سنگین پسر های دور برم با انها شادی کنم و رفاقت در تمام دوران دانشگاه ابرو هام را برنداشتم تا زیبا نشوم مبادا محدود شوم.
__________
در فکر زنان این زاد و بوم کلیشه شده که زیبا بودن بد است خندیدن بد است اگر نگاه مردی به سمتت متمایل شد تو مسئولی و بداست. این اثر تعلیمات یک جامعه مذهبی مرد سالار است.
ابرو بر نداشتن مادر نشدن نشانه فمینیستی نیست. یک فمینیست به حقوق خودش به عنوان یک انسان اگاه است و اعتقاد دارد. به ظاهرش نیست. یاد گرفته ایم که یک عده میان برای گرفتن اقامت در کشور های غربی خودشان را شبیه مرد ها میکننند کمپین یک میلیون امضا راه میاندازند. خودشان را مطرح میکنند ویک سری کلیشه غیر انسانی وارد ذهن دختر های ما میکنند که زیر بار کلیشه های مذهبی کمر شان هرگز راست نشده . سرشان بالا نیست از ترس قضاوت ها.
دخترهای سر زمین مادری شما باید بدانید که به عنوان یک انسان حق شاد بودن خندیدن و انتخاب لباس معاشرت با جنس مخالف را دارید. واینها بد نیست. زن بودن بد نیست . شما باید بدانید که به بدن خودتان حق مالکیت دارید . باید بدانید در انتخاب لباس از چادر تا بیکینی ازادید. باید درک کنید که جنس دوم نیستند . زیبایی حق هر انسانی است. شادی های کوچک و زیبایی را از خود دریغ نکنید.
این زشت باشی و انسان خوبی هستی کلیشه ایست که عقاید غلط قشری مذهبی مثل گشت ارشاد در ذهن دختران ما جا داده

Advertisements