من صحبت میکنم پس من هستم.


خیلی که متمدن باشیم. باید بلد باشیم که مشکلات را با گفتگو حل کنیم.
همیشه بر این باورم قهر راه حل کودکانه ای است اما جواب میدهد.
از زیر گفتگو در رفتن پاک کردن صورت مسُله است. عوض کردن موضوع ممکن است مقطعی جواب دهد.
بیان نکردن مشکل وانبار کردنش در صندوق خانه ذهن به انسان اسیب میرساند.
گفتگوی کتبی مثل مسیج و وایبر استفاده از مسنجر ها چون لحن کلام ندارد نوعا به جدال میکشد.
زبان برای گفتگو است.
برای من نوشتن راحت تر ازصحبت کردن است. شرم حضور ندارم. بد تر اینکه به سبب تسلطم روی نوشتن قلم تندی دارم.
تکنولوژی قابل دسترس این روزها روابط و عواطف را بر باد میدهد. روابط انسانی خود را با تکنولوژی بلوکه نکنیم. ای کاش بلد باشیم.
حضوری صحبت کردن را
در چشم نگریستن را
گفتگو کردن را و نتیجه گرفتن را

Advertisements