دایی جان ناپلون


ایرج پزشک زاد سالها پیش داستانی نوشت به نام دای جان ناپلئون که طنز بی نظیری دارد. یکی از شخصیت های داستان همین دایی جان ناپلئون است. که همه اتفاقات را از چشم انگلیسی ها میبیند. سالها از انتشار ان داستان گذشته و ما خود دایی جان ناپلئون شده ایم.
دولت ها وملت ها شباهت های نزدیکی به هم دارند.
حکومت ما همه مشکلات را از سمت امریکا میبیند و حتی زلزله و سیل را و ملت ما همه مصایب را زیر سر جمهوری اسلامی میداند. حتی طوفان شن و خشکسالی را
البته در این راستا ملت بیشتر از دولت حق دارد. اما هر دو توهم زده هستند به جای دنبال راه چاره گشتن دنبال مقصر میگردند هر دو دشمن فرضی دارند. و توهم توطعه.

برای ثبت مینویسم …..

دریاچه اورمیه دریاچه نمک است. اگر خشک شود  غباری که تولید میکند تمام زمین های زراعی اطراف را به شوره زار تبدیل میکند این جدا از مشکلات الودگی هوا است.

 

Advertisements