رو به نور بایست و فتو سنتز کن.


معتقدند. عربها را سیر و ایرانی ها را گرسنه نگهدار تا بر ایشان حکومت کنی.
شنیده اند که بزرگترین سرمایه هر کشور جوانان و نیروی فعال ان کشور هستند و توصیه به زاد ولد میکنند.
از طرفی توصیه به اقتصاد مقاومتی و روزی یک وعده غذا میکنند.کم مانده مردم را توصیه به فتو سنتز کنند.
کشور های همسایه اما خانه های ارزان قیمت تولید میکنند و به قیمت نازل با وام بانکی کم بهره و بی بهره و ماشین و اجازه اقامت سرمایه های ایران را پولی و انسانی به سمت خود جذب میکنند. برای تعطیلات عید نوروز برای توریست های ایرانی و روسی روی بلیط های هواپیما سوبسید میدهند.
عاشق چشم ابروی ایرانی ها نیستند . عاشق منفعت خودشان هستند .
و کشور ما با این همه جاذبه گردشگری همچنان بر درامد های نفتی تکیه دارد .
و کش و قوس سیاست های جهانی را روی قیمت نفت پذیرا میشود.
روز خوب روزیست که  قبله امال ما از کره شمالی به سمت کعبه تغییر جهت دهد.

کاش ما هم عاشق منفعت خودمان بودیم.

Advertisements