برادران نه خسته.


کار به خیابان نوفل لوشاتو که کشید تابلو خیابان کنده شد. لابد غنیمت جنگی!!
خوبه حالا از دیوار سفارت بالا نرفتن تابلو های سفارت را لوله نکردند. مثل سفارت انگلیس کشور ایران مجبور به جبران خسارت بشه از جیب ملت. یک تابلو لوله کردند انهم مال تاریخ پیدایش خودشان بود.
حسته نباشید برادران. یا علی

اما این عمل شما گل به خودی محسوب میشه اونم گل لایی.

با این جماعت تابلو کن حصر کلا برای حفاظته . والا

Advertisements