رفتار مسلمانان و واقعیت جهان اسلام


جهان مسلمانان شدیدا در گیر یک کاریکاتور و طنز است. و مسلمانان بسیار بر افروخته.
اما کارتون کاریکاتور مشکلات جامعه را در خنده میپیچند و مطرح میکنند . نقطه ضعف ها را با طنز بیان میکنند.
درک طنز هوشیاری میخواهد ذهن پویا ظرافت طبع .این میسر نیست مگر برای انسانهایی اهل فکر .
مردمی که درک طنز ندارند طنز را توهین به شمار میاورند ادم های کوچک توهین پذیرترند زود به مقدساتشان توهین میشود
حال ببینم با این رفتار نابه خردانه چقدر دین اسلام را به سخره میگیریم .رفتار مسلمانان باعث مضحکه دین میشود . نه یک کاریکاتور ……

Advertisements