فاطما گل


ندیدن فاطما گل هم شده مصداق روشنفکری
.
ایا فکر کرده اید که چرا فاطما گل این همه مهم شده. چون مال دنیای دیگریست. ارزو های ماست.

جالبترین نکته که این سریال را مورد توجه من قرار داده به تصویر کشیدن ضعف در قوه قضاییه کشور ترکیه است و این ضعف بسیار واضح به تصویر کشیده میشود. در ایران اگر فاطمه گل ساخته میشد بود حتما نویسنده کارگردان وهمه دست اندر کاران حتی نظافتچی می رفتند جایی که عرب نی انداخت.
در سریال های ایرانی ادم ها یا بد بد هستند یا خوب مذهبی. در سریالهای ترکی ادم ها ادم هستند هم بد هستند هم خوب.
درایران کمتر هرگز به موضوع تجاوز پرداخته شده . رفتار ادم های اطراف قربانی برسی نمی شود. روی سریالها کار روانشناسی انجام نمیشود یا اگر بشود بسیار سطحی است.
همین سریال درپیت و زرد ترکیه ای که زندگی در ان جریان دارد نشان میدهد که چقدر زندگی چند صد کیلو متر ان طرف تر ساده تر است. به سادگی خانه میگیرند به سادگی پول درمیاورند و در امدشان کفاف خرجشان را میدهد. حامله میشوند. تصمیم میگیرند بچه را داشته باشند یا نداشته باشند به هزار یک دخمه نمیروند برای کار های غیر قانونی.
زن بر بدن خود حق دارد.
خانواده احترام دارد. فقیر و غنی ندارد.
به خانواده احترام گذاشتن نشانه فناتیکی نیست.
نشان میدهد که روستاییانی که به شهر های بزرگ مهاجرت میکنند چقدر دچار گرفتاری میشوند.
پول دار ها و بی پول ها هر دو تفریح میکنند. جای تفریح دارند. به راحتی میتوانند به امکانات اولیه زندگی دسترسی داشته باشند.
درکشور ما در امد دولت بیشتر است اما مردم رفاه کمتری دارند. و اما
در کشور ما تجاوز اصلا اتفاق نمی افتد. بی برو برگرد.
در کشور ما با نفوذ و قدرت نمیتوان در روند کار قوه قضاییه دخالت کرد. ( !)
کشور ما ثروتمند ندارد. اختلاف طبقانی ندارد اختلاف تبعاتی دارد.
مردم کشور ما فضول و حرف درار نیستن مثل کشور همسایه.
کشور ما اصلا فاحشه ندارد.
کشور ما صاف و صادق نقاب مسلمانی به چهره دارد. و اما امان از جامعه زیر نقاب

Advertisements