زن قانون و ممه


زن در وجود خودش در ذهن و احساسش خودش را کمتر از مرد نمیداند.این نا برابری فقط در ذهن مرد هاست. وقتی قانون حق ازدواج مجدد و صیغه و متعه و غیره به مرد میدهدیعنی خیانت او را قانونی میکند.این قانون در ذهن زن جا نمیگیرد.تلافی میکند. عمل زن خیانت نامیده میشود و دل بر مردان مورد خیانت واقع شده میسوزانیم و اما مرد همین عمل را انجام دهداستفاده از حقوق قانونیش محسوب میشود و دنبال عیب ایراد در همسرش میگردیم.
_________________

گفته اند كه اينقدر زير علامت فميميست ها سينه نزنيد كه انگار همه مردها را بايد ريخت تو دريا
چشم يك نت در راستاي پرو بال گرفتن مرد ها ميزنيم در يك كلمه
.
.

.

.

ممه!! 

Advertisements