خوب به میمنت و مبارکی


بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم.
یکی ابو بکر بغدادی بود که به لطف امریکا و سردار سلیمانی الان در بهشت حوری بغل کرده. داعشی ها هم به بهشت میروند. بلاخره جهاد میکنند اییییییی
خبر دوم حاکی از ان است که دوستان موشک را دیر رو کردند ایران با 5 به علاوه یک به توافق رسید خبرش تو اذر پخش میشه.
سومی اش هم یک موضوعی است که خدا میداند چطوری باید به گوش ملت همیشه در صحنه رساند احتمال سکته نگران ها و حمله کفن پوشان زیاد است
امریکا در ایران دفتر بازرگانی باز میکند. نگفته بودم اپل فروشگاه زده سر کوچه ما سه طبقه دویست متری . همه کار کنانش هم لباس اپل تنشونه. به هرحال دست دوستی با امریکای جهانخوار داده شد وقت ان است که رفسنجانی بره نماز جمعه و بگه بعضی از شعار ها را دیگه نباید داد.

Advertisements