عصر های عاشورایی


غروب های ملتی است که زیر بار فقر تحریم خرد شده
و دست یافتن به تکنولوژی موشک های دور بردش را درست در گیر دار مذاکرات هسته ای مژده میدهد.
ملوک اطوایفی یعنی این که هر ارگانی برای خودش حکومت میکند.
وزارت امور خارجه رشته میکند. سپاه پنبه میکند.

Advertisements