یک روز خوب


یک روز خوب میاد این تعطیلات تمام میشه
فردا روزی شاید دلمون پوسید

بلند ترین تعطیلات سال ده روز اول محرم است. غمگین  تکراری بی برنامه مرطوب و سرد.

Advertisements