عصر عاشورا


عصری بود که خیلی ها چشم به راه عزیزانشان ماندند. عزیزانی که هرگز نیامدند. پل کالج .
عصر عاشورا عصری بود . که خانواده هایی در شوک خبر سوختن صورت دختر شان خون گریستند.
عصر عاشورا عصر درک فاجعه است. در همان تیره روشن غروب و سایه های کشیده محو و بی جان روبه رو میشوی با شبی که غمش را هرگز تجربه نکرده ای. <i<code

Advertisements