شاید هم پابلیشش نکنم.


تابستان را رد کردند گذاشتند در استانه محرم و مراسم مردم اسید پاشی کنند.
مردم سرشان به عاشورا مراسمش گرم میشد و این جنایت بعد این ده روز بی رنگ تر میشد. به خصوص که طی این ده روز همه ناخود اگاه خود را به دین معنویت بیشتر نزدیک میبینند. اگر یک لیوان شربت هم نذری داده باشند دیگر از همه چیز مبرا هستند. پیگیری ها صحبت در باره ماجرا از ذهنشان می پرد.
از طرفی خانم ها طی این دهه بیشتر مشکی رنگ ایده ال اقایان را میپوشند و اینگونه به نظر میاید که بلی نهی از منکر به شکل چوب تر کار ساز بوده
من مذهب را از مذهب نمیتوانم جدا کنم. از نظر من انکه خرافه میخواند و ذهن مردم را با خرافات وداستانهای ساختگی پر میکند انکه شبی چندین میلیون دستمزد میگیرد تا اشعاری را بخواند که تا به حالا هیچ عاشورایی شاهدش نبوده.
کمتر از اسید پاش نیستند. هر چه به خودم القا میکنم اینها مردم هستند. نمیتوانم جدایشان کنم از عاملان نهی از منکر . چرا که ریشه هر دو مذهب است مذهبی که به پیروان خود اجازه صدمه زدن به مردم را میدهد. اجازه تحقیر و ترساندن نیمی از جامعه را میدهد.

Advertisements