تجاوز


فقط در شرع مقدس قضات جمهوری اسلامی رایج است .
زنی که مانع تجاوز بشود مقصر است و اگر متعرض سهوا کشته شد. زن اعدامی میشود.
حانم های محترم بذارین بهتون تجاوز کنند. کرم از خودتون بود که زن به دنیا امدید.  اصلا غلط کردین کی بهتون گفته بود به دنیا بیایین. بعد هم برین خودتون را معرفی کنید به قانون به جرم زنای محاکمه شین . اقلا اعدام نمیشین.
البته میشه برین  حمام با یک مقدار اب اسیدی . بعد هم همه چیز را فراموش کنید فوقش از یک تراپیست کمک بگیرنین مبادا زبان باز کنید جلو خودی وغریبه.
زن بودن جرم بزرگی است تجاوز هم بهتون بشه دیگه وا مصیبتا.
چقدر بهشت میخرن برای خودشون با حوری این قضات ما

Advertisements