یاد اوری


چند پست قبل نوشته بودم که رقابت شدید بین علمای ایرانی و داعش میترسم داعش کم بیاره
این اسید پاشی روی داعش را کم کرد. ما اینیم. متاسفانه

Advertisements