تعریف حریم خصوصی


نداریم . طبق مصوبه جدید مجلس شما تا پشت در منزلتان حریم خصوصی محسوب نمیشود و ماموران امر به معروف که هر کسی می توانند باشد کافی است یا زینب و یا حسین را به شماره مزبور مسج کرده باشند حتی در اسانسور خانه یا حیاط خانه به دختر همسر خواهر یا شما اسید بپاشند.

Advertisements