ایینه بس


این ادم هایی که با اسید پاشی نهی از منکر کردن بعد مرگ کجای بهشت جاشونه. چند تا حوری جایزه میگیرن.
بحث حجاب نیست . بحث خانه نشین کردن زنهاست. نیمه جامعه که فلج شد کنترل نیمه دیگرش اسانتر است.
گاهی هم برای سر گرم کردن و حواس دیگران را پرت کردن اقداماتی لازم است چند قربانی حتی که مسئله ای در میان همین شلوغی ها انجام شه.
شاید هم دادن امتیازاتی برای مذاکرات هسته ای.
یا بر عکس بر هم زدن مذاکرات برای ادامه تحریم ها از جانب کسانی که از تحریم سود میبرند.
می تواند حتی دسیسه مافیای پارچه چادر مشکی باشد برای گران شدن و پرفروش شدن کالا.
گاهی در این کشور اتفاقات بزرگ دلایل پیش پا افتاده ای دارند.
و علت معمولشان هم برخورد سلیقه ای است که هیچ معیاری هیچ مجازاتی برای ان وجود ندارد.
به هر حال کسانی هستند که در خیابانها راه افتاده اند و تنفر از خودشان را اسید میکنند و میپاشند به صورت زیبای زن ایرانی.
این یک حقیقت است.
و کسانی که از نظر شرعی این اجازه را به انها میدهند.

کسانی که اشک ایینه را در میاورند. این تنها موردی است که قصاص برای ان واجب است. قصاص نه اعدام.  هیچ جای بخشش نیست.

Advertisements