کوبانی


در کوبانی پاییز رنگ خون دارد.

داعش یک طرز فکر است. در دامان ما. داعش از انچه فکر میکنیم بیشتر ما را در بر گرفته.

Advertisements