ما هم که شیعه و کافر ومجوس و اجنبی


1_
شهره صولتی خواننده همچین نشسته رو صندلی و میگه ما به خاطر شما ترکیه هستیم که انگار درامد حاصل از برنامه هاش را قراره بده خیریه.
دبی شرایطش را از دست داد لوس انجلس را منتقل کردند ترکیه.
خوشببببا حال ترکیه با پولی که ایرانی ها انجا میریزند اقتصادش حال وهوای بهتری میگیره.
2_
هر دفعه تبلیغ میکنند که ترکیه محل امنی برای سرمایه گذاری من یاد ایران و ریسک سرمایه گذاری برای خارجی ها میافتم.
اگر سیاستی داشتیم که اجازه سرمایه گذاری به خارجی ها میدادیم. و با کشور های دیگر دوست بودیم از صنعت توریسم استفاده میکردیم اگر…… اگر………اگر……..اگر زهر مار بسه دیگه. بلند شو تلوزیون را خاموش کن اینقدر حرص نخوری.
چهار روز دیگه داعش میرسه اینجا ما هم شیعه و کافر و مجوس و اجنبی میبرنمون مثل زنهای مسیحی ایزدی تو بازار مکاره به عنوان کنیز میفروشنمون ببینم به این چیزا فکر کی کنی.

حالا شما بیا ثابت کن از خواننده های وبلاگ نقشی هستی مومن به حساب میای.

خبر: زنان ایزدی و مسیحی در بازار مکاره ای که داعش ایجاد کرده دانه ای صد و پنجاه دلار به عنوان کنیز فروخته میشوند.

Advertisements