غار نشینی


مگه ملا عمر طالبان مرد افکار طالبانی به پایان رسید.
یا رهبر داعش بمیره دنیا از طرز فکرش امن و امان میشه.
یک زمانی دین ها برای دوستی و عطوفت و راهنمایی وشادی و دوستی مردم امده بودندند قبل از انکه عاملی باشند برای بدست گرفتن قدرت و کشت و کشتار.
تمدن کلمه فریبنده ای است که به بهانه ان قدرت طلبی ها توجیه میشود. و دین نیز هدیه اسمانی است که بوسیله ان خونریزی ها انجام میشود و بهشت فروخته میشود.
از عصر هجر انسان یک قدم هم از نظر نگاهش به قدرت و تسلط بر دیگران جلو نرفته. فقط با کلمات ظاهر خواسته هاش را زینت داده.

همچنین غار نشینانی هستیم که رو به در غار مینشینیم برای حمله به دشمن و اتش را روشن نگاه میداریم برای بقای نسل

Advertisements