باز هم ضرغامی تی وی


دقت کردین تی وی ایران مرتب مشغول تفرقه پراکنی میان مردم است. در اگهی ها در برنامه ها در سریال ها.حتی در اخبار
با حجاب ها علیه بی حجابها
نماز خوانها علیه بی نماز ها
فقرا علیه ثروتمندان.
سبز ها علیه زرد ها قر مزه علیه ابی ها یا بر عکس.
پدر مادر ها علیه بچه ها
بچه ها علیه پدر و مادر ها
زنها علیه شوهر ها.
شوهر ها علیه زنها.
مرد ها علیه زنها زنها علیه مردان
سنتی ها علیه مدرن ها مدرن ها علیه سنتی ها
متدیننی علیه کافر ها .
و………..
در نهایت فلسطینی ها علیه اسراییلی ها که این مهمترین قسمت مشکل زندگی مردم ماست.

Advertisements