داعش


بعد از کردستان عراق در نزدیکی مرز ایران هدف بعدی داعش کجاست. ؟کردستان ایران ایا؟
…..
به زودی خودمان به غزه تبدیل میشویم اگر دولت مردانمان درست برنامه ریزی نکنند. داعش نه منطق دارد نه دین و نه دیپلماسی گفتگو.

Advertisements