مملکت امام زمان


در مملکت امام زمان زیادند خانواده هایی مثل ما که سر فوتبال کانال سه شان کارتی میشه برای دیدین فوتبال به دکه روزنامه فروشی و نگهبانی و قصابی و سبزی فروشی مراجعه میکنند.
د

Advertisements