راننده کار درست


از نشانه های یک راننده ماهر آن است که وقتی عابر پیاده روی خط عابر دید پاش را بگذار رو گاز مبادا عابر ردشه.
محض اطلاع غرض شد.
البته دست به بوق بودن تو لاین دیگه رانندگی کردن از راست سبقت گرفتن هم نشانه مهارت و رانندگی بیست است.
ذکاوت و مهارت و شعور این جور راننده ها قابل تقدیر است.

نبودم این روز ها میرم مهر شهر چترم را خانه دوستان باز میکنم. رنگ و روم هم باز میشه بر میگردم.و البته نت وموبایل هم تعطیله

Advertisements