مینیمال مثلا


بد ترین مفاهیم را میشود در ابرو مندانه ترین کلمات پیچید و بیان کرد.
امام نازلی
برای یاد اوری. یک زمانی مینیمال هم مینوشتم.

Advertisements