قوی ترین زن جهان هم که باشی وقتهایی هست…….


نازلی که باشی با تبع ناپایدار هنری یک پیشنهاد بی شرمانه از یک جانب قدرتمند میتواند به افسردگی بکشاندت.
هیچ وقت نمیدانستم جهان من به جسمی خلاصه میشود که مقدس گونه دوستش دارم. تنها چیزی که در جهان هستی دارم جسمم است.
و حتی اگر پیشنهادی بیشرمانه همان در حد پیشنهاد بشنوم. حس میکنم که انسان بودنم زیر سوال میرود.
من هرگز مذهبی نبوده ام. اهل پوشاندن و در پستو ماندن.
به تقوا اعتقادی نداشته ام. به تقوایی که به شکل مرسوم در جامعه میشناسیم .خط قرمز های پهن و دایره های تنگ .
فهمیدم که روسپیان چقدر از خود گذشتگی دارند . چه لحظات دشواری را میگذرانند.
فهمیدم که نیرو های نظامی و انتظامی هیچ خط قرمزی برای خود نمیشناسند. فهمیدم که این هشت سال تمام دین اعتقاد تقوا و خط قرمز های هم وطنان را زیر سوال بوده. قهمیدم مشکل اخلاقی که بوجود امده. انسانیت و مردانگی که در فقر و دروغ حل شده. خط افقی که ناپیدید شده و شبی که انگار صبحی به دنبال ندارد را تداعی میکند. از انچه فکر میکردم عمق بیشتری دارد. کار فرهنگی بیشتری لازم داریم.
کاش ایمانی دوباره.
کاش انتظاری واقعی
کاش حدود اخلاقی
در جامعه زنده شود.

Advertisements