دنیا برابر نیست.


زن ها شاهکار خلقت
یک اثر هنری
استوره مهربانی و فدا کاری و
…خیلی تعریفهای طاق وجفت دیگه به خصوص در این جور ایام از زن ارائه داده میشود.
روزهای زیادی در کشور های جهان با ربط به زنان نامگذاری شده اند. فراوانند از این دست. روز مادر روز زن روز کفش پاشنه بلند روز بی سوتین روز مبازره با خشونت بر علیه زنان
روز زن اسلامی
روز جهانی زن
روز زنهای ….
اما هرگز فکر کرده اید موجب این همه نامگذاری چیست و چرا مردان روز ندارند و چرا بابت نداشتن روز به سازمان ملل شکایت نمیکنند. این که بزرگترین بی لطفی به مردان است. در دنیای برابر.
دنیا برابر نیست.
امروز تا غروب به کامتان است ازش لذت ببرید. فردا روز از نو روزی از نو . روز زن مبارک

Advertisements