اولین روز کاری سال


هیچ وقت برای انجام کار ها تون صبح اول وقت اولین روز غیر تعطیل سال نرین به ادارات دولتی. هیچ کس حوصله این که حرفتون را گوش کنه نداره.
امروز صبح رفتم مخابرات و ثبت اسناد و یک اداره دیکه ساعت ده خانه بودم هیچ کاری برام انجام نشد.هیچ کس حوصله توضیح دادن هم نداشت.

تعطیلات به جای اینکه ادم ها را بشاش کنه و سرحال بیاره همه را خسته کرده بود این دنیای وارونه جامعه ما

Advertisements