نوروز 93

تقویم را اعتباری نیست. تحویل سال تحول انسان است. قلبت که مهربان شد. نوروز امده.
به بهانه بهار حالمان را به مهربانی تغییر یابد. تحولی از عشق ما را دگر گون سازد. یخ لبخند ها باز شود. دلها از شور عشق شاد باشد.
سال نو مبارک

Advertisements