زن


زن بودن اسان نیست. در این برهه از تاریخ در این سرزمین زن بودن اصلا اسان نیست.
معلق بین سنت و مدرینیته. زن ایرانی حد اقل چهار نسل است تکلیفش با سنت و شریعت و قانون و مسئولیت ها روشن نیست. زن ایرانی انسان نیست . موجودی است که از او انتظارات فوق بشری میرود. برای پاداش های غیر ملموس. پاداش هایی که ریشه در دنیا ندارند. زن ایرانی زنی است که برای سرای اخرت ابدیده میشود. همه اتفاق های خوب بعد مرگش رخ خواهد داد تازه اگر مومن باشد.
اگر به مرگ نیاندیشد در لحظه لحظه زندگی روزی میرسد که نهایت ارزویش این است که راهی به کهکشان باز شود.سفینه ای چیزی به اسمان صعود کند. حد اقل اینکه اسمانی شود.
زن ایرانی حتی نمی تواند به سبک سیاق داستانها سر به بیابان بگذارد. چون بد نام میشود.
نه اینکه فکر کنید معراجی یا بهشتی در کار است.

Advertisements