تصور کن حتی اگر تصور کردنش جرمه


از ارزو ها.
فانوس درست کنیم. مثلا 1000 تا. جمع شیم دم غروب دور دریاچه غرب تهران و فانوس ها را در یک بهار روی اب رها کنیم.
الان بحث الوده شدن دریاچه واشغال فانوس ها و محیط زیست و گشت ارشاد و بکن و نکن مسئولان و مجوز داشتن و یا نداشتن بگذار کنار.

به اینکه این عمل ممکنه باعث توهین به مقدسات یک عده بشه سردار ها چه فکر میکنند. نظام زیر سوال بره .  عفت عمومی خدشه دار شه بازتاب جهانی داشته باشه اعتراض تلقی بشه. اسلام جایز ندانه شیطان پرستی محسوب بشه یا فرداش تیتر کنند عده ای از یک شبکه اجتماعی فاسد قصد اعمال منافی عفت را داشتند بگذار کنار.
فقط به زیبایی وشادی ان صحنه فانوس های روی اب فکر کن.

فقط به زیبایی فانوس های روی اب که موقرانه تاب میخورند.و انعکاس شون روی اب. صحنه ای که شاید فقط یک بار در زندگیت ببینی.

Advertisements